Pencapaian Piagam Pelanggan


LAPORAN PENCAPAIAN DASAR & OBJEKTIF KUALITI 2022

             
           
PBT: MAJLIS DAERAH BAU    
           
Bil. Dasar & objektif kualiti Peratus Pencapaian (%)  
 
1 Permohonan pelan bangunan yang lengkap akan diproses dan dikemukakan kepada agensi luar / seksyen dalaman yang berkaitan untuk ulasan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja 100.0 100.0
2 Pelan bangunan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Majlis dalam tempoh tidak melebihi empat belas (14) hari bekerja selepas mendapat kelulusan dari semua agensi yang berkaitan untuk kelulusan. 100.0 100.0
3 “Occupation Permit" hendaklah dikeluarkan dalam tempoh dua (2) hari bekerja. 100.0 100.0
4 100% jumlah projek pembangunan yang diluluskan siap dilaksanakan dalam tahun semasa 59.4 59.4
5 Merancang program dan aktiviti perpustakaan secara tahunan dan dilaksanakan 100% pada tahun semasa 100.0 100.0
6 Mengambil tindakan susulan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja ke atas setiap kesalahan / pelanggaran undang-undang. 100.0 100.0
7 Melaksanakan program pembangunan komuniti bersama penduduk / badan bukan kerajaan mengikut jadual yang dirancang dan dapat dilaksanakan lapan puluh lima peratus (85%) dalam tahun semasa. 40.0 40.0
8 Sampah domestik dikutip sekurang-kurangnya dua (2) kali seminggu dan mengikut jadual kutipan yang ditetapkan oleh Majlis 100.0 0.0 100.00 200.00
9 Permohonan lesen yang lengkap diproses dan diluluskan dalam tempoh sembilan puluh (90) hari bekerja 100.0 100
10 Semua bil cukai taksiran dihantar tiga (3 bulan) sebelum tarikh akhir pembayaran yang diwartakan 100.0 100.0 100.0 300.0
11 Memberi respon kepada pengadu dalam tempoh dua puluh empat (24) jam dan status pelaksanaan tindakan ke atas aduan dalam tempoh tidak melebihi tiga (3) hari bekerja dari tarikh aduan diterima 100.0 100.0 200.0
          1399.4
          93.29