Pencapaian Piagam Pelanggan

(PENILAIAN PENCAPAIAN DIBUAT SETIAP HUJUNG TAHUN) 2018

BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1 Memberi respon kepada pengadu dalam tempoh dua puluh empat (24) jam dan status perlaksanaan tindakan ke atas aduan dalam tempoh tidak melebihi tiga (3) hari bekerja dari tarikh aduan diterima 
100% (24 Jam)

50%
(3 Hari)
100%
(24 Jam)

88%
(3 Hari)
100%
(24 Jam)

86%
(3 Hari)
100%
(24 Jam)

100%
(3 Hari)
100%
(24 Jam)

100%
(3 Hari)
100%
(24 jam)

100%
(3 Hari)
100%
(24 Jam)

100%
(3 Hari)
100%
(24 Jam)

100%
(3 Hari)
100%
(24 Jam)

100%
(3 Hari)
100%
(24 Jam)

100%
(3 Hari)
100%
(24 Jam)

75%
(3 Hari)
100%
(24 Jam)

60%
(3 Hari)
2 Permohonan pelan bangunan yang lengkap akan diproses dan dikemukakan kepada agensi luar/seksyen dalaman yang berkaitan untuk ulasan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja
- - 100% 100% 100% - - - - - 100% -
3 Pelan bangunan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa majlis dalam tempoh tidak melebihi empat belas (14) hari bekerja selepas mendapat kelulusan dari semua agensi berkaitan untuk kelulusan
 - -
100% 100% 100% 100% - - - - - 100%
4

“Occupation Permit” hendaklah dikeluarkan dalam tempoh dua (2) hari bekerja.

- 100% 100% 100% 100% 100% - 100% - 100% 100% 100%
5

Semua tuntutan bayaran dibayar dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 79%
6 Sampah domestik dikutip sekurang-kurangnya dua (2) kali seminggu dan mengikut jadual kutipan yang ditetapkan oleh Majlis
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7 Buku baru yang diperolehi melalui perolehan Pihak Berkuasa Tempatan dan Pinjaman berkelompok diproses dan dipamerkan untuk pinjaman dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh penerimaan
100% 100% 100% 100% - 100% 100% - - - - 100%
8 Mengambil tindakan susulan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja ke atas setiap kesalahan / pelanggaran undang-undang
100% - 100% 17% 50% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
9

Keputusan permohonan lesen perniagaan dikeluarkan dalam masa tiga (3) hari bekerja.

-
- - 100% - - 100% - - - 100%
10 Bil cukai taksiran dihantar kepada pelanggan selewat-lewatnya pada 30 April dan 30 September pada setiap tahun
90% 13% 9% 100% 100% 100% 100% 100% - 100% - -
11

Minit Mesyuarat Majlis hendaklah disediakan dan diedarkan dalam masa tujuh (7) hari bekerja.

- - - - - - - - - - - -
12 Sekurang-kurangnya 95% Pegawai Gred 22 dan ke atas menghadiri latihan sekurang-kurangnya 42 jam setahun
0% 0% 0% 0% 0% 18% 18% 18% 36% 36% 36% 36%
13 Melaksanakan program pembangunan komuniti bersama penduduk / badan bukan kerajaan mengikut jadual yang dirancang dan dapat dilaksanakan lapan puluh lima peratus (85%) dalam tahun semasa
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
14 Sekurang-kurangnya lapan puluh lima (85%) jumlah projek pembangunan yang diluluskan siap dilaksanakan dalam tahun semasa
Tiada Tiada 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%